Use of cookies

Latvia flagJump to Latvian version
lower on this page ↓

What are cookies?

Cookies are small textual files that a web browser (such as Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.) stores on a user’s device (computer, mobile phone, tablet) at the time when the user visits a website to identify the browser or information or settings stored in the browser. Thus, with the help of cookies a website acquires the ability to keep the user's individual settings, to recognize him and to respond appropriately, with the aim of improving the website user’s experience. The user can disable or limit the use of cookies, but, without cookies, it will not be possible to fully use all of the websites’ features.

Depending on the functions and purpose of use, the Mogotel uses compulsory cookies, functional cookies, analytical and targeting (advertising) cookies.

The compulsory cookies are necessary for the user to freely visit and browse the website and use its offered opportunities, including obtaining of information about the services and buying them. These cookies identify the user's machine, however, do not disclose the user's identity, as well as they do not collect and do not gather information. Without these cookies, the website will not work properly - for example, give user the information needed to provide the required services at an online store. These cookies are stored on the user's device until the web browser is closed.

The functional cookies remember the user’s selected settings and preferences for the user to use the website conveniently. These cookies are permanently stored on the user's device.

The analytical cookies collect information about how the user uses the website; find the most frequently visited sections, including content that the user chooses while browsing the website. The information is used for analysis to determine which websites users are interested in, and to improve the website's functionality, by making it easier to use. The analytical cookies identify only the user's device, but do not disclose the user's identity. In some cases, some of the analytical cookies in place of the website owner, according to the instructions and only in accordance with the purposes specified, are managed by third party controllers (operators), such as Google Adwords.

The target (advertising) cookies are used to gather information about the user’s visited websites and offer exactly for the concrete user, visiting our or our cooperation partners’ services, what the user is interested in or to address appropriate offers to a specific user according to the user’s shown interest. Usually these cookies are placed by a third party, such as Google Adwords, with the website owner’s permission in accordance with the purposes specified. The target user's cookies are permanently stored on the device.

The MOGOTEL uses cookies to improve the page and website user experience:

- to ensure functionality of the website;

- to adapt website’s functionality to the user's usage habits - including language, search requests, previously viewed content;

- to gain statistical data on visitor traffic, the number of visitors, time spend on a page, etc;

- to authenticate a user;

Unless otherwise specified, cookies are stored, until the action is completed, for the purpose they are collected, and then they are deleted.

Cookie information is not transferred for processing outside of the European Union and the EEA.

Approval and disabling of cookies

By visiting the MOGOTEL’s website, the user is presented with a message window that the website uses cookies. By closing this message window, the user confirms that he has read the information about cookies, the purposes of use, cases, when the information is transferred to a third party, and agrees to them. Accordingly, the use of cookies is a legal basis for the user's consent. If when using the page or website the user enters into a contract – the cookie processing is necessary for enforcement of contract with the user, or for the MOGOTEL to fulfill its legal obligation or to implement a legitimate interest.

Any web browser security settings provide restriction of cookies, and their deletion. However, it must be taken into consideration that you cannot withdraw from the use of compulsory and functional cookies, because, without them, ensuring full use of the website and a page is impossible.

For the best user experience and full operation of the website, we suggest storing cookies.

If you have any questions regarding the use of cookies, please contact us: info@mogotel.com

Other terms

On the MOGOTEL’s websites, links can be placed to third-party internet websites, which have their own usage and personal data protection rules, and which are not the MOGOTEL’s responsibility. The MOGOTEL has the right to make additions to the Privacy Policy, making its current version available to the Client, by placing it on the MOGOTEL’s website.

 


Sīkdatņu izmantošanas noteikumi

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes (cookies, angl.) ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet, Explorer, Firexox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Mogotel izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus e-veikalā . Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

MOGOTEL izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:

  • nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
  • pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem -tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
  • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;
  • lietotāju autentifikācijai;

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot MOGOTEL mājas lapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana. Ja izmantojot vietni vai mājas lapu lietotājs noslēdz līgumu–sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma ar lietotāju izpildei, vai, lai MOGOTEL izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu leģitīmas intereses.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājas lapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļa vietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.

Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu sazinieties uz info@mogotel.com

Citi noteikumi

MOGOTEL mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko MOGOTEL nenes atbildību.

MOGOTEL ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot MOGOTEL mājaslapā